expressions-of-nature:

By: Denis Krivoy
yudoku:

by kazuya